Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

9474 4171 430
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
3019 fbde 430
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianouilles nouilles
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia vianouilles nouilles
0708 2b50 430
Reposted fromamatore amatore viaszarakoszula szarakoszula
3902 eadb 430
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabookart bookart
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
8688 5039 430

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou
9474 4171 430
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
3019 fbde 430
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianouilles nouilles
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia vianouilles nouilles
0708 2b50 430
Reposted fromamatore amatore viaszarakoszula szarakoszula
3902 eadb 430
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabookart bookart
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
9474 4171 430
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
3019 fbde 430
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianouilles nouilles
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia vianouilles nouilles
0708 2b50 430
Reposted fromamatore amatore viaszarakoszula szarakoszula
3902 eadb 430
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabookart bookart
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia vianouilles nouilles
0708 2b50 430
Reposted fromamatore amatore viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl